Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Πληροφορικής Πλήρους Απασχόλησης , αρ. πρωτ: 24587/16-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 2 Αυγούστου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Πληροφορικής Πλήρους Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (01) «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Γεωπόνου Πλήρης Απασχόλησης, αρ. πρωτ: 24388/15-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Ιουλίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Γεωπόνου Πλήρους Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (01) «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Γεωπόνου Μερικής Απασχόλησης, αρ. πρωτ: 24017/13-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Ιουλίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Γεωπόνου Μερικής Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (01) «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, αρ. πρωτ: 18278/01-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – SmartBIC» με Κωδικό ΟΠΣ 5047106 και Κωδικό ΕΛΚΕ 108.0001 και Επιστ. […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 12127/06-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 12127/06-04-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/05/00012127.pdfαρ. πρωτ. 12127/06-04-2021

Oριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 9286/12-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Μαΐου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9286/12-03-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9286/12-03-2021

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα με ειδίκευση στη Βιοπληροφορική, αρ. πρωτ: 16103/13-05-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Μαΐου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Μαΐου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα με ειδίκευση στη Βιοπληροφορική, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MilkSafe: Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος» με Κωδικό Έργου T2ΕΔΚ-02222 / […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα Βιοτεχνολόγου, αρ. πρωτ: 16101/13-05-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Μαΐου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Μαΐου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα Βιοτεχνολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MilkSafe: Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος» με Κωδικό Έργου T2ΕΔΚ-02222 / MIS: 5074548 / […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Βιοχημικού Βιοτεχνολόγου, αρ. πρωτ: 16088/13-05-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Μαΐου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Μαΐου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Βιοχημικού Βιοτεχνολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MilkSafe: Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος» με Κωδικό Έργου T2ΕΔΚ-02222 / MIS: 5074548 / ΕΛΚΕ: […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα Βιοχημικού Βιοτεχνολόγου, αρ. πρωτ: 16086/13-05-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Μαΐου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Μαΐου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα Βιοχημικού Βιοτεχνολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MilkSafe: Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος» με Κωδικό Έργου T2ΕΔΚ-02222 / MIS: 5074548 […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 11703/02-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Μαΐου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11703/02-04-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11703/02-04-2021

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 11291/31-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Μαΐου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11291/31-03-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11291/31-03-2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 9286/12-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Απριλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9286/12-03-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9286/12-03-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η’ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15069/28-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Απριλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Μαΐου 2021
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’114) και της υπ’ αρ. 28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου 1017/16-03-2021 Απόφασης. στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) Γεωπόνου ή Βιολόγου ή Χημικού, αρ. πρωτ: 14960/27-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Απριλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19 Μαΐου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, Βιολόγου ή Χημικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βιομετατροπή της γλυκερόλης σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα υψηλού φαρμακευτικού ενδιαφέροντος (Glycerol2PUFAs)» με Κωδικό ΕΛΚΕ: 357.0001/HFRI-FM17-1839/ΣΑΕ: 2016ΣΕ01320007 και […]

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 7558/01-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Απριλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7558/01-03-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7558/01-03-2021

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) Γεωπόνου ή Βιολόγου ή Χημικού, αρ. πρωτ: 14156/20-04-2021/Ορθή επανάληψη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαρτίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Απριλίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, Βιολόγου ή Χημικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προσθέτοντας αξία στην ακάθαρτη γλυκερόλη, υπόλειμμα της διεργασίας παραγωγής βιολογικού πετρελαίου (βιοντήζελ), με τη χρήση μικροβιακής και […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) Γεωπόνου ή Βιολόγου ή Χημικού, αρ. πρωτ: 14156/20-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαρτίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Απριλίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, Βιολόγου ή Χημικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προσθέτοντας αξία στην ακάθαρτη γλυκερόλη, υπόλειμμα της διεργασίας παραγωγής βιολογικού πετρελαίου (βιοντήζελ), με τη χρήση μικροβιακής και […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 3869/27-01-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Απριλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3869/27-01-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3869/27-01-2021

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 9187/11-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Απριλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9187/11-03-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9187/11-03-2021
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ