ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Αιτήματα χορήγησης βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε, ότι για την έκδοση των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α. απαιτείται εύλογος χρόνος και οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να κατατίθενται αρκετά νωρίτερα, καθώς συχνά απαιτείται να εξυπηρετούνται αιτήματα της τελευταίας στιγμής, ως κατεπείγοντα, ωστόσο αυτό δεν είναι εφικτό λόγω αυξημένου φόρτου εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση, τα αιτήματα θα εξυπηρετούνται το συντομότερο δυνατό και εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.

Το παρόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά και με την ένδειξη all users.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ

Συννημένα:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ