Όραμα και Στόχοι

Όραμα της Επιτροπής Ερευνών είναι να λειτουργεί ο Ειδικός Λογαριασμός με γνώμονα την άρτια εξυπηρέτηση των μελών ΔΕΠ και του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και να έχει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή, διαχείριση και ολοκλήρωση Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ιδιωτών.

Στόχος του Ειδικού Λογαριασμού είναι:

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι η Επιτροπή Ερευνών και οι εργαζόμενοι δεσμεύονται:

  • Στην υλοποίηση μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και προϋπολογισμένο κόστος προγραμμάτων.
  • Στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού.
  • Στο συνεχή εκσυγχρονισμό των υποδομών.
  • Στην τήρηση των απαιτήσεων και των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Στον καθορισμό ενός πλαισίου δεικτών και η ανασκόπηση αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνάς του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη Πολιτική Ποιότητας της Μονάδας. Συγκεκριμένα, πιστοποιήθηκε από το τη Swiss Approval Technische Bewertung ΑΕ κατά ISO 9001:2015 με αρ. πιστοποιητικού 030-02-100-00576/01.09.2016 έως 31/08/2019 και κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 με αρ. πιστοποιητικού 030-02-439-00027 και έως 06/09/2019.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ