ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 20902/22-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Προσωρινή Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20902/22-06-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20902/22-06-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/00020902.pdf

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 22996/06-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Προσωρινή Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 22996/06-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 22996/06-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/000022996.pdf

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Αλυσίδων Εφοδιασμού και Δυναμικών Αγορών, αρ. πρωτ: 25876/26-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Αυγούστου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Αλυσίδων Εφοδιασμού και Δυναμικών Αγορών, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο της ανάπτυξης μοντέλων επαυξημένης πραγματικότητας και προσομοίωσης με εφαρμογές στον κλάδο της αγροδιατροφης, του τουρισμού και του πολιτισμού, αρ. πρωτ: 25849/26-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Αυγούστου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο της ανάπτυξης μοντέλων επαυξημένης πραγματικότητας και προσομοίωσης με εφαρμογές στον κλάδο της αγροδιατροφης, του τουρισμού και του πολιτισμού, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο της Κυκλικής Οικονομίας, αειφορικές μεταβάσεις, βιομηχανικής συμβίωσης & κοινωνικής καινοτομίας, αρ. πρωτ: 25841/26-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Αυγούστου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο της Κυκλικής Οικονομίας, αειφορικές μεταβάσεις, βιομηχανικής συμβίωσης & κοινωνικής καινοτομίας, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο των πληροφοριακών συστημάτων λήψης αποφάσεων και μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών, αρ. πρωτ: 25825/26-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Αυγούστου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο των πληροφοριακών συστημάτων λήψης αποφάσεων και μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο της συσκευασίας  με τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα, αρ. πρωτ: 25784/23-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Αυγούστου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο της συσκευασίας  με τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο της Επιχειρηματικότητας και της Στρατηγικής Ανάλυσης της Καινοτομίας & των Σύγχρονων Τεχνολογιών, αρ. πρωτ: 25606/23-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Αυγούστου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο της Επιχειρηματικότητας και της Στρατηγικής Ανάλυσης της Καινοτομίας & των Σύγχρονων Τεχνολογιών, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο της στρατηγικής διεθνούς επικοινωνίας και χρήση δυναμικών μοντέλων προσομοίωσης επικοινωνιακών διαδικασιών, αρ. πρωτ: 25452/23-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Αυγούστου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο αντικείμενο της στρατηγικής διεθνούς επικοινωνίας και χρήση δυναμικών μοντέλων προσομοίωσης επικοινωνιακών διαδικασιών, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 18939/07-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18939/07-06-2021

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 19036/07-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 19036/07-06-2021

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 21040/05-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21040/05-07-2021

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 20977/23-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20977/23-06-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20977/23-06-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/00020977.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 20880/22-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20880/22-06-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20880/22-06-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/00020880.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 20916/23-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20916/23-06-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20916/23-06-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/00020916.pdf

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 19310/09-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Προσωρινή Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 19310/09-06-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 19310/09-06-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/00019310.pdf

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 19082/07-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Προσωρινή Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 19082/07-06-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 19082/07-06-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/00019082.pdf

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 19250/08-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Προσωρινή Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 19250/08-06-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 19250/08-06-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/00019250.pdf

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 18299/01-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Οριστική Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18299/01-06-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18299/01-06-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/0000018299.pdf

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 18297/01-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Οριστική Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18297/01-06-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18297/01-06-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/0000018297.pdf

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψηφίου Διδάκτορα Μοριακής Βιολογίας, αρ. πρωτ: 24986/20-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 4 Αυγούστου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψηφίου Διδάκτορα Μοριακής Βιολογίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ