ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου MSc με ειδικότητα πειραματικές αναλύσεις δεδομένων γεωργίας ακριβείας από γεωργικές εφαρμογές, αρ. πρωτ: 30253/05-10-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Οκτωβρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Οκτωβρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου MSc με ειδικότητα πειραματικές αναλύσεις δεδομένων γεωργίας ακριβείας από γεωργικές εφαρμογές στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ευφυές σύστημα άρδευσης για αυτόνομα, χαμηλού κόστους συστήματα […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης απασχόλησης στελέχους AEI τεχνικής υποστήριξης, αρ. πρωτ: 30243/05-10-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Οκτωβρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Οκτωβρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης απασχόλησης στελέχους AEI τεχνικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26989/07-09-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Οκτωβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26989/07-09-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/10/000026989.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 23243/19-07-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Οκτωβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 23243/19-07-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/10/0000023243.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 23235/19-07-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Οκτωβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 23235/19-07-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/10/0000023235.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24846/27-07-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Οκτωβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24846/27-07-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/10/000024846.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24817/27-07-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Οκτωβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24817/27-07-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/10/0000024817.pdf

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20443/29-06-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Οκτωβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20443/29-06-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/10/0000000020443.pdf

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου ή Γεωπόνου ή άλλης συναφούς ειδικότητας, αρ. πρωτ: 29850/03-10-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Οκτωβρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Οκτωβρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου ή Γεωπόνου ή άλλης συναφούς ειδικότητας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προσθέτοντας αξία στην ακάθαρτη γλυκερόλη, υπόλειμμα της διεργασίας […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ερευνητή Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Βιολόγου, Γεωπόνου ή συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του έργου, αρ. πρωτ: 29115/27-09-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ερευνητή Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Βιολόγου, Γεωπόνου ή συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων υψηλής αειφορίας και […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Βιολόγου, Γεωπόνου ή συναφή ειδικότητα με το αντικείμενο του έργου, αρ. πρωτ: 29088/27-09-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Βιολόγου, Γεωπόνου ή συναφή ειδικότητα με το αντικείμενο του έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων καλλιέργειας ζαχαρότευτλων και παραπροϊόντων […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24676/26-07-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Σεπτεμβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24676/26-07-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/09/000024676.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24615/26-07-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Σεπτεμβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24615/26-07-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/09/00024615.pdf

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, αρ. πρωτ: 29070/26-09-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 6 Οκτωβρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τη στρατηγική, την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του ΓΠΑ» […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης ΠΕ Πληροφορικής, αρ. πρωτ: 29043/26-09-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 6 Οκτωβρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης ΠΕ Πληροφορικής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τη στρατηγική, την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του ΓΠΑ» με Κωδικό ΕΛΚΕ 20.0430 […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20443/29-06-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Σεπτεμβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20443/29-06-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/09/000020443.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25645/03-08-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Σεπτεμβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25645/03-08-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/09/00025645.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24594/26-07-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Σεπτεμβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24594/26-07-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/09/00024594.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24772/27-07-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Σεπτεμβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24772/27-07-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/09/00024772.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25111/28-07-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Σεπτεμβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25111/28-07-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/09/00025111.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24327/25-07-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Σεπτεμβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24327/25-07-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/09/000024327.pdf
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ