Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 4485/2017 για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε […]

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 4485/2017 για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.

Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι..

Όργανα διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης και η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.

Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου. Αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Σχολών του ΓΠΑ, ενώ ως Πρόεδρός της Επιτροπής ορίζεται ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Αρμοδιότητές της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού είναι η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης, η εκτέλεση αποφάσεων της Επιτροπής Έρευνας & Διαχείρισης, η γραμματειακή υποστήριξη και οι εισηγήσεις σχετικά με θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης.

Το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού παρατίθεται εδώ.

Με απόφαση του Πρύτανη του ΓΠΑ η σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης είναι η κάτωθι:

Πρόεδρος
Καθ. Σταύρος Ζωγραφάκης, Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης
Τμήμα Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεώργιος Ζερβάκης, Καθ. Δημήτριος Τσιτσιγιάννης, Αν. Καθ
 
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδ/ργειών Αντώνιος Κομινάκης, Αν. Καθ. Γεώργιος Παπαδομιχελάκης, Αν.Καθ.
     
Αξιοπ/σης Φυσ. Πόρων & Γ. Μηχανικής Γεώργιος Παπαδάκης, Καθ. Καθ.Χρήστος Καραβίτης, Αν. Καθ
     
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου Ευθυμία Τσακαλίδου, Καθ. Γεώργιος Κοτσερίδης, Καθ.
     
Βιοτεχνολογίας Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Αν. Καθ. Ηλίας Ηλιόπουλος, Καθ.
     
Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Αθανάσιος Καμπάς, Αν. Καθ. Παύλος Καρανικόλας, Αν. Καθ.
     
Γενικό Αριστείδης Μερτζάνης, Καθ. Αικατερίνη Μαρινάγη, Καθ.
     
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Γεώργιος Παπαδούλης, Καθ. Γεώργιος Φωτιάδης, Επ. Καθ.
     
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού Παναγιώτης Τριβέλλας, Καθ. Παναγιώτης Ρεκλείτης, Καθ
     
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης Ανδρέας Δριχούτης, Αν. Καθ. Αγγελική Μενεγάκη, Αν. Καθ.
Γραμματέας
Κωνσταντίνα Κατσιμπρινάκη, Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ