Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 4485/2017 για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε […]

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 4485/2017 για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.

Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι..

Όργανα διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης και η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.

Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου. Αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Σχολών του ΓΠΑ, ενώ ως Πρόεδρός της Επιτροπής ορίζεται ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Αρμοδιότητές της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού είναι η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης, η εκτέλεση αποφάσεων της Επιτροπής Έρευνας & Διαχείρισης, η γραμματειακή υποστήριξη και οι εισηγήσεις σχετικά με θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης.

Το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού παρατίθεται εδώ.

Με απόφαση του Πρύτανη του ΓΠΑ η σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης είναι η κάτωθι:

Πρόεδρος
Καθ. Σταύρος Ζωγραφάκης, Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης
Τακτικά μέλη:

Καθ. Γεράσιμος Αράπης

Αν. Καθ. Ελένη Μήλιου

Καθ. Ιωάννης Παπανικολάου

Καθ. Ευθυμία Τσακαλίδου

Αν. Καθ. Εμμανουήλ Φλεμετάκης

Καθ. Αλέξανδρος Κουτσούρης

Αν. Καθ. Δαμιανός Σακάς

Καθ. Γεώργιος Παπαδούλης

Καθ. Παναγιώτης Τριβέλλας

Επίκ. Καθ. Ανδρέας Δριχούτης

Αναπληρωματικά μέλη:

Αν. Καθ. Ιωάννης Βόντας

Αν. Καθ. Κωνσταντίνος Μουντζούρης

Καθ. Γεώργιος Παπαδάκης

Καθ. Γεώργιος Κοτσερίδης

Καθ. Ηλίας Ηλιόπουλος

Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

Καθ. Αναστασία Παντέρα

Επίκ. Καθ. Γεώργιος Φωτιάδης

Καθ.  Παναγιώτης Ρεκλείτης

Αν. Καθ. Αγγελική Μενεγάκη

 

Γραμματέας
Κωνσταντίνα Κατσιμπρινάκη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ