ΕΝΤΥΠΑ

Βίντεο για την Ορθή Χρήση των Εντύπων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ ΕΝΤΥΠΟ 1α  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ   ΕΝΤΥΠΟ 1β  ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΟΥ   ΕΝΤΥΠΟ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   ΕΝΤΥΠΟ 3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ   ΕΝΤΥΠΟ 5 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ   ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ […]

Βίντεο για την Ορθή Χρήση των Εντύπων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ
ΕΝΤΥΠΟ 1α  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 1β  ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 5 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ  
ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ ΠΡΑΞΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ ERASMUS + EACEA
ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ HORIZON 2020
ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ HORIZON EUROPE
ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ INTERREG
ΕΝΤΥΠΟ 6β ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_με ΕΦΚΑ  
ΕΝΤΥΠΟ 6β ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_με ΕΦΚΑ ΠΡΑΞΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΕΝΤΥΠΟ 6β ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_με ΕΦΚΑ ERASMUS + EACEA
ΕΝΤΥΠΟ 6β ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_με ΕΦΚΑ HORIZON 2020
ΕΝΤΥΠΟ 6β ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_με ΕΦΚΑ HORIZON EUROPE
ΕΝΤΥΠΟ 6β ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_με ΕΦΚΑ INTERREG
ΕΝΤΥΠΟ 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ)  
ΕΝΤΥΠΟ 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ) ΠΡΑΞΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΕΝΤΥΠΟ 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ) ERASMUS + EACEA
ΕΝΤΥΠΟ 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ) HORIZON 2020
ΕΝΤΥΠΟ 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ) HORIZON EUROPE
ΕΝΤΥΠΟ 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ) INTERREG
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΑΞΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ERASMUS + EACEA
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ HORIZON 2020
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ HORIZON EUROPE
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ INTERREG
ΕΝΤΥΠΟ 9_ENG CONTRACT AGREEMENT  
ΕΝΤΥΠΟ 10 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 11 ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ)  
ΕΝΝΤΥΠΟ 11β ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΙΚΑ)  
ΕΝΤΥΠΟ 16 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  
ΕΝΤΥΠΟ 18 ΑΙΤΗΜΑ για ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (για δαπάνες αξίας από 2.500,01 έως 30.000,00 πλέον ΦΠΑ)  
ΕΝΤΥΠΟ 19 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & EΓΚΡΙΣΗ ΣYΝΑΨΗΣ ΣYΜΒΑΣΗΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΟY ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟY  
ΕΝΤΥΠΟ 20 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 21 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 21A ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (μετά από απευθείας ανάθεση)  
ΕΝΤΥΠΟ 22 ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ  
ΕΝΤΥΠΟ 23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ  
ΕΝΤΥΠΟ 24 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 25 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ  
ΕΝΤΥΠΟ 26 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 28 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 29 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΩΝ  
ΕΝΤΥΠΟ 30 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 31 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 32 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 32_ENG WORK CONTRACT  
ΕΝΤΥΠΟ 33 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΟΥ TIME-SHEET  
ΕΝΤΥΠΟ 34 ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 34_ENG BANK ACCOUNT STATEMENT  
ΕΝΤΥΠΟ 35 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 36 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 37 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 37Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 38 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
ΕΝΤΥΠΟ 39 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 40 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (σε ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)  
ΕΝΤΥΠΟ 41 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  Οδηγίες συμπλήρωσης_Έντυπο41
ΕΝΤΥΠΟ 42 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  Οδηγίες συμπλήρωσης_Έντυπο42
ΕΝΤΥΠΟ 43 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Οδηγίες συμπλήρωσης_Έντυπο43
ΕΝΤΥΠΟ 44 PROVISION CONTRACT ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
ΕΝΤΥΠΟ 45 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 46 ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 47 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 48 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 49 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  
ΕΝΤΥΠΟ 50 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 51 ΑΙΤΗΜΑ για χορήγηση ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΧΕΠ)  
ΕΝΤΥΠΟ 52 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  
ΕΝΤΥΠΟ 53 ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ 54 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ  

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ