ΕΝΤΥΠΑ

Βίντεο για την Ορθή Χρήση των Εντύπων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ ΕΝΤΥΠΟ 1α  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 1β  ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 5 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ ΠΡΑΞΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΝΤΥΠΟ 6α […]

Βίντεο για την Ορθή Χρήση των Εντύπων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ
ΕΝΤΥΠΟ 1α  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 1β  ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 5 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ
ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ ΠΡΑΞΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ ERASMUS + EACEA
ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ HORIZON 2020
ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ INTERREG
ΕΝΤΥΠΟ 6β ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_με ΕΦΚΑ
ΕΝΤΥΠΟ 6β ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_με ΕΦΚΑ ΠΡΑΞΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΕΝΤΥΠΟ 6β ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_με ΕΦΚΑ ERASMUS + EACEA
ΕΝΤΥΠΟ 6β ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_με ΕΦΚΑ HORIZON 2020
ΕΝΤΥΠΟ 6β ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_με ΕΦΚΑ INTERREG
ΕΝΤΥΠΟ 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ)
ΕΝΤΥΠΟ 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ) ΠΡΑΞΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΕΝΤΥΠΟ 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ) ERASMUS + EACEA
ΕΝΤΥΠΟ 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ) HORIZON 2020
ΕΝΤΥΠΟ 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ) INTERREG
ΕΝΤΥΠΟ 8 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΑΞΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ERASMUS + EACEA
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ HORIZON 2020
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ INTERREG
ΕΝΤΥΠΟ 9_ENG CONTRACT AGREEMENT
ΕΝΤΥΠΟ 10 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 11 ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ)
ΕΝΤΥΠΟ 13 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΙΚΑ)
ΕΝΤΥΠΟ 16 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 17 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 18A ΑΙΤΗΜΑ για ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (για δαπάνες αξίας από 2.500,01 έως 30.000,00 πλέον ΦΠΑ) Και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 18B ΑΙΤΗΜΑ για ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (για δαπάνες αξίας από 2.500,01 έως 30.000,00 πλέον ΦΠΑ)
ΕΝΤΥΠΟ 19 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & EΓΚΡΙΣΗ ΣYΝΑΨΗΣ ΣYΜΒΑΣΗΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΟY ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟY
ΕΝΤΥΠΟ 20 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 21 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 21A ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (μετά από απευθείας ανάθεση)
ΕΝΤΥΠΟ 22 ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ
ΕΝΤΥΠΟ 23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ
ΕΝΤΥΠΟ 24 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 25 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 26 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 27 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 28 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 29 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 30 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 31 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 32 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 32_ENG WORK CONTRACT
ΕΝΤΥΠΟ 33 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΟΥ TIME-SHEET
ΕΝΤΥΠΟ 34 ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 35 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 36 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 37 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 37Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 38 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 39 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 40 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (σε ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)
ΕΝΤΥΠΟ 41 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  Οδηγίες συμπλήρωσης_Έντυπο41
ΕΝΤΥΠΟ 42 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  Οδηγίες συμπλήρωσης_Έντυπο42
ΕΝΤΥΠΟ 43 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Οδηγίες συμπλήρωσης_Έντυπο43
ΕΝΤΥΠΟ 44 PROVISION CONTRACT ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ 45 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 46 ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 47 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 48 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 49 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ