ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Απριλίου 2020

Σε συνέχεια των μέτρων που αποφασίστηκαν από την πολιτεία και τη διοίκηση του Ιδρύματός μας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού και προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή προστασία τόσο του κοινού όσο και των εργαζομένων, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Α) Στις 21.3.2020 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 (ΦΕΚ Β 956), σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Α.Ε.Ι. Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει για  χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.

Σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο της εν λόγω ΚΥΑ, από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες και γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας.

Με άλλα λόγια, στα Α.Ε.Ι. της χώρας συνεχίζουν και λειτουργούν τα ερευνητικά προγράμματα καθώς και οι οικείες ΠΜΟΔΥ για την οικονομική και διοικητική υποστήριξή τους.

Οι συμβάσεις των απασχολούμενων στα ερευνητικά έργα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. συνεχίζουν κανονικά. Άλλωστε, αφενός μεν δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση από τις οικείες Διαχειριστικές Αρχές, αφετέρου δε η δυνατότητα αναστολής ορισμένων συμβάσεων προβλέπεται για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί (ή σημαντικά μειωθεί) η λειτουργία τους (άρθρο 10 παρ. 2, ΠΝΠ, ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020).

Σε κάθε περίπτωση, για την προστασία της δημόσιας υγείας, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κάθε προγράμματος θα πρέπει να  προσδιορίζει τον αριθμό των υπαλλήλων που μπορούν να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας, ενώ ανάλογα με τη φύση του ερευνητικού αντικειμένου, θα πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας (άρθρο 5 παρ. 6, ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 55/11.3.2020).

Β) Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του ΕΛΚΕ:

-Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ εξακολουθεί να παραμένει ανοικτός. Λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό που εργάζεται εκ περιτροπής, δύο φορές την εβδομάδα με φυσική παρουσία και τις λοιπές ημέρες με τηλεργασία.

– Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εισερχομένων για πρωτόκολλο στον ΕΛΚΕ -μέσω του e- mail “erevna@aua.gr“- μόνον εφόσον ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και οι λοιποί δικαιούχοι –των οποίων απαιτείται η υπογραφή στα έντυπα- μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής τους υπογραφής. Σε αυτή την περίπτωση όλα τα έντυπα θα πρέπει να σκαναριστούν, να επισυναφθούν σε ένα αρχείο και να αποσταλούν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη «Παρακαλώ να πρωτοκολληθεί από τον ΕΛΚΕ». Σε κάθε άλλη περίπτωση τα εισερχόμενα έντυπα θα πρέπει να κατατίθενται στο πρωτόκολλο εντύπως προκειμένου να πρωτοκολληθούν (δηλαδή, γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υπογραφή του Επιστημονικά Υπεύθυνου ή δικαιούχου όπως φυσικά και η πρωτότυπη αλλά δεν γίνεται δεκτή η σκαναρισμένη υπογραφή τους).

– Το πρωτόκολλο λειτουργεί όλες τις εργάσιμες πλην Παρασκευής καθώς δεν είναι δυνατή η στελέχωσή του την ημέρα εκείνη. Οι ώρες κοινού για το πρωτόκολλο παραμένουν από 10.30 πμ έως 1.15 μμ.

– Προτείνεται η επικοινωνία με τα στελέχη του ΕΛΚΕ να γίνεται κυρίως μέσω e-mails και σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται η επίσκεψη στους χώρους του ΕΛΚΕ εάν δεν έχει προγραμματιστεί συγκεκριμένο ραντεβού.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας και ευχόμαστε υγεία και καλή δύναμη σε όλους.

Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ