ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Απόφαση παράτασης υποβολής προτάσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00.

http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=10197_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ