ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7858/25-05-2018 και 9268/14-06-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Ιουλίου 2018

Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθ. Πρωτ. 7858/25-05-2018 και 9268/14-06-2018 για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)

Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Προσκλήσεων με αρ. πρωτ. 7858/25-05-2018 και 9268/14-06-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ