ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 28148/02-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Νοεμβρίου 2021
  • Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28148/02-09-2021

Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28148/02-09-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/11/000028148.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ