ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 30933/ 24-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Νοεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30933/ 24-09-2021.

Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30933/ 24-09-2021.  Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/11/30933.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ