ΝΕΑ ΕΛΚΕ

«Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών από 0€ μέχρι 20.000,00€»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Μαΐου 2017

Βάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016, από 08/08/2016 ισχύει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

Σας επισυνάπτουμε απόφαση της Επιτροπής Έρευνας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ σχετικά με την Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών από 0€ μέχρι 20.000,00€ που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του εκάστοτε προγράμματος.

Στόχος μας είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, στο βαθμό που επιτρέπει το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο.

Το παρόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά με την ένδειξη All Users.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΥΤΑΝΗ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ

Συννημένα:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ