ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (πατέντα)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Ιουλίου 2021

Σας ενημερώνουμε για την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ της 23ης Συνεδρίας της 02/07/2021 αναφορικά με τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω.

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (πατέντα)

1. Εισαγωγικά – Ορισμοί

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 5 ν. 1733/1987) για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.

Δεν θεωρούνται εφευρέσεις

α. Οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι.

β. Οι αισθητικές δημιουργίες.

γ. Τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, για παιχνίδια και για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

δ. Η παρουσίαση πληροφοριών.

Μια εφεύρεση κρίνεται νέα, αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής. Ως στάθμη της τεχνικής νοείται κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο από γραπτή ή προφορική περιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή την ημερομηνία προτεραιότητας.

Μια εφεύρεση εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής.

Μια εφεύρεση θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενό της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

2. Πώς προστατεύεται μία εφεύρεση στην Ελλάδα;


Μία εφεύρεση έχει νομική προστασία μόνο όταν κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ). Ο αρμόδιος φορέας για την απονομή αυτών των τίτλων προστασίας είναι αποκλειστικά ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 20 χρόνων που απονέμεται στον δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.

3. Ποια είναι η διαδικασία στον Ο.Β.Ι.

α.   Για τη χο­ρή­γη­ση δι­πλώ­μα­τος ευ­ρε­σι­τε­χνί­ας α­παι­τεί­ται η κα­τά­θεση αί­τη­σης στον OBI, η ο­ποί­α πε­ριέ­χει:

– Το πλή­ρες ό­νο­μα ή την ε­πω­νυ­μί­α, την εθνι­κό­τη­τα, την κα­τοι­κία ή την έ­δρα και τη διεύ­θυν­ση του κα­τα­θέ­τη,

– Περι­γρα­φή της ε­φεύ­ρε­σης και προσ­διο­ρι­σμό μιας ή πε­ρισ­σό­τε­ρων α­ξιώ­σε­ων. Ως α­ξί­ω­ση, νο­εί­ται η έ­κτα­ση και το πε­ριε­χό­με­νο της αι­τού­μενης προ­στα­σί­ας,

– Αί­τη­μα χο­ρή­γη­σης δι­πλώ­μα­τος ευ­ρε­σι­τε­χνί­ας.

β. Στην αί­τη­ση ε­πι­συ­νά­πτο­νται τα σχέ­δια στα ο­ποί­α α­να­φέ­ρο­νται οι α­ξιώ­σεις ή η πε­ρι­γρα­φή, η πε­ρί­λη­ψη της ε­φεύ­ρε­σης, οι ε­πε­ξη­γή­σεις για την κα­τα­νό­η­ση της πε­ρι­γρα­φής και τα έγ­γρα­φα νο­μι­μο­ποί­η­σης του κα­τα­θέ­τη σε πε­ρί­πτω­ση νο­μι­κού προ­σώ­που ή σε πε­ρί­πτω­ση φυ­σι­κού προ­σώ­που, ε­άν δεν εί­ναι ο ε­φευ­ρέ­της. Ε­πί­σης, ε­πι­συ­νά­πτο­νται οι α­πο­δεί­ξεις εί­σπρα­ξης των τελών κα­τά­θε­σης και πρώ­του έ­τους προ­στα­σί­ας.

γ. Η αί­τη­ση μπο­ρεί να α­να­φέ­ρε­ται εί­τε σε μί­α μό­νο ε­φεύ­ρε­ση εί­τε σε πε­ρισ­σό­τε­ρες, που συν­δέ­ο­νται ό­μως με­τα­ξύ τους, ώ­στε να α­πο­τε­λούν έ­να ενιαίο σύ­νο­λο. Αν η αί­τη­ση α­φο­ρά πε­ρισ­σό­τε­ρες ε­φευ­ρέ­σεις (σύν­θε­τη αί­τη­ση), ο κα­τα­θέ­της μπο­ρεί μέ­χρι την έκ­δο­ση δι­πλώ­μα­τος ευ­ρε­σι­τε­χνί­ας να χω­ρί­σει την αί­τη­ση σε πε­ρισ­σό­τε­ρες τμη­μα­τι­κές αι­τή­σεις, δια­τη­ρώ­ντας ως η­με­ρομη­νί­α κα­τά­θε­σης κάθε τμη­μα­τι­κής αί­τη­σης την η­με­ρο­μη­νί­α της αρ­χι­κής αί­τη­σης.

δ. Η αί­τη­ση γί­νε­ται δε­κτή για κα­τά­θε­ση, εφόσον πληροί τους ό­ρους της πα­ρα­γρά­φου 1 και εφ’ ό­σον ε­πι­συ­νά­πτο­νται οι α­πο­δεί­ξεις των τε­λών κα­τά­θεσης και πρώ­του έ­τους προ­στα­σί­ας. Σ ‘αυ­τήν την πε­ρί­πτω­ση η κα­τά­θε­ση της αίτη­σης θε­ω­ρεί­ται κα­νο­νι­κή, αλ­λά ό­χι πλή­ρης.

ε. Μέ­σα σε τέσ­σε­ρις μή­νες α­πό την κατά­θε­ση, ο κα­τα­θέ­της ο­φεί­λει να υπο­βάλ­λει τα τυ­χόν ελ­λεί­πο­ντα σχέ­δια και άλ­λα δι­καιο­λο­γη­τι­κά, να συ­μπληρώ­σει τυ­χόν ελ­λεί­ψεις και να διορ­θώ­σει τυ­χόν λά­θη στη σύ­ντα­ξη των εγ­γρά­φων και λοι­πών δι­καιο­λο­γη­τι­κών. Σ’ αυτήν την πε­ρί­πτω­ση η κα­τά­θε­ση της αί­τη­σης θε­ω­ρεί­ται πλή­ρης.

στ. Ως η­με­ρο­μη­νί­α κα­τά­θε­σης της αί­τη­σης θε­ω­ρεί­ται η η­με­ρο­μη­νί­α κα­νο­νι­κής κα­τά­θε­σης της αί­τη­σης. 

Τέλη ΟΒΙ : http://www.obi.gr/obi/?tabid=58

4. Πώς προστατεύεται η εφεύρεση στο εξωτερικό;

Με την κατάθεση ολοκληρωμένης αίτησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας στον ΟΒΙ, ο καταθέτης δικαιούται να ισχυρισθεί προτεραιότητα από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας για την ίδια εφεύρεση σε όλα τα κράτη-μέλη της Συνθήκης των Παρισίων. Ο καταθέτης έχει στη διάθεσή του περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία της κατάθεσης για να καταθέσει την αίτηση σε χώρες του ενδιαφέροντος του, με τον ισχυρισμό της Ελληνικής προτεραιότητας.

Για να καταθέσετε αίτησης απευθείας στην χώρα που τον ενδιαφέρει, ο καταθέτης μπορείτε να επιλέξει:

α. κατάθεση πλήρους αίτησης απευθείας στην χώρα που τον ενδιαφέρει.
β. κατάθεση πλήρους αίτησης για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας,
γ. κατάθεση πλήρους διεθνούς αίτησης

5. Πως προστατεύεται μια εφεύρεση που πραγματοποιείται στο ΓΠΑ

Κάθε εφεύρεση που πραγματοποιείται από Μέλη ΔΕΠ/ερευνητές και λοιπό συνεργαζόμενο προσωπικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θεωρείται εξαρτημένη (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1733/1987). Τα δικαιώματα της εφεύ­ρεσης ανήκουν σε ποσοστό 60% στον ερευνητή και σε ποσοστό 40% στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δικαιούται την εμπορική εκμετάλλευση της εφεύρεσης κατά προτεραιότητα έναντι αμοιβής προς τον εφευρέτη -μέλος ΔΕΠ, ανάλογης προς την οικο­νομική αξία της εφεύρεσης και των κερδών που θα αποφέρει.

6. Ποια είναι η διαδικασία κατάθεσης;

α) Το μέλος ΔΕΠ – εφευρέτης εξαρτημένης εφεύ­ρεσης γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών την πραγματοποίηση της εφεύρεσης και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή από κοινού με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας(πατέντας). 

Η Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης οφείλει, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την κατάθεση της παραπάνω γνωστοποίησης, να δηλώσει είτε την πρόθεση της  για την από κοινού κατάθεση αίτησης χορήγησης διπλώ­ματος ευρεσιτεχνίας είτε ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην αίτηση προς τον ΟΒΙ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η εφεύρεση θα  ανήκει εξ ολοκλήρου στο μέλος ΔΕΠ- εφευρέτη.

β) Για την κατάθεση της αίτησης καταρτίζονται και κατατίθενται (σε συνεργασία με τον ΕΛΚΕ) τα ακόλουθα έγγραφα:

– αίτηση προς τον ΟΒΙ, με την περιγραφή της εφεύρεσης, 

– συμφωνητικό διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΙPR) μεταξύ των εμπλεκόμενων

– δήλωση βουλήσεως από το νόμιμο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου (Πρύτανη), και ΦΕΚ διορισμού του

– εξουσιοδότηση όλων των εμπλεκόμενων μερών (Πρύτανη και μελών ΔΕΠ) για την κατάθεση της αίτησης προς τον ΟΒΙ

– υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται για εξαρτημένη εφεύρεση.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ