ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ