Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας στην ξηρασία της ποικιλίας σκληρού σιταριού (Triticum turgidum ssp. durum) “Svevo”.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ