ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΑ SACNAROPOLYSPOTO

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ