Αξιολόγηση των συστημάτων εκτροφής και πρόταση προγραμμάτων ολιστικής ζωοτεχνικής και κτηνιατρικής διαχείρισης για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των συνεργαζόμενων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της ΑΣΕΑΡ Α.Ε.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ