Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των εκτατικά εκτρεφομένων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ