Δράσεις υποστήριξης και λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως διακιούχου στην διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Υποέργο 3: Προσαρμογή του ΕΛΚΕ και των συνδεόμενων με αυτόν συστημάτων/υποσυστημάτων του Ιδρύματος στον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ