ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ MELOIDOGYNE ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ