ΦYΛOΓENETIKH ANAΛYΣH ΣYΛΛOΓHΣ ΣTEΛEXΩN TΩN EIΔΩN PLEUROTUS ERYNGII/P.NEBRODENSIS

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ