ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ANOPHELES ΦΟΡΕΩΝ (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ) ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ATSB ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ