Ποιοτικός έλεγχος σε δείγματος σε δείγματα Κρόκου Κοζάνης με τη χρήση της φασματοσκοπίας UV-Vis σύμφωνα με τις οδηγίες του ISO 3632

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ