ΣYMΠΛHPΩMATIKEΣ ANAΛYΣEIΣ KAI AΠOTYΠΩΣH KATANOMΩN EΔAΦIKΩN IΔIOTHTΩN KAI MIKPOOPΓANIΣMΩN ΘPEΠTIKΩN KAI BAPEΩN METAΛΛΩN ME TH XPHΣH GIS

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ