Σύνδεση των σημείων για την απελευθέρωση των δυνατοτήτων καινοτομίας με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα – SmartAgriHubs.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ