ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Ενημέρωση για ενέργειες και καταληκτικές προθεσμίες (2)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Νοεμβρίου 2021

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στις 02.11.2021 με θέμα «Ενημέρωση για ενέργειες και καταληκτικές προθεσμίες» σας ενημερώνουμε και για τα παρακάτω:

Κατάθεση αιτημάτων διενέργειας απευθείας ανάθεσης με σύναψη σύμβασης

Θα πρέπει να καταθέσετε στην υπηρεσία μας αιτήματα για σύναψη σύμβασης προμήθειας ειδών και γενικών υπηρεσιών που αφορούν στο 2021, μέχρι τη Δευτέρα 22/11/2021.

Επίσης, λόγω της υποχρέωσης ανάρτησης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία δημιουργεί αναγκαστικά ένα πρόσθετο διοικητικό βάρος, προτείνεται στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, η αποφυγή των τμηματικών αναθέσεων συμβάσεων προμήθειας ειδών/παροχής υπηρεσιών που εντάσσονται στην ίδια κατηγορία δαπάνης.

                                                                                                                       Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ