ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Ενημέρωση για ενέργειες και καταληκτικές προθεσμίες

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Νοεμβρίου 2021

Α) Προθεσμία Υποβολής Δαπανών 2021

Παρακαλούμε να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ μέχρι και την Παρασκευή 03.12.2021 και ώρα 14.00 τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων για προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ που πραγματοποιήθηκαν για το έτος 2021 και να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι προκαταβολές προκειμένου να καταχωρηθούν μέσα στο τρέχον έτος, ενώ δεν είναι δυνατή χορήγησή τους κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Για τις τιμολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός Δεκεμβρίου 2021 η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ είναι η 20η.12.2021 καθώς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά παραστατικά με μεταγενέστερη ημερομηνία. Η εξόφληση των εν λόγω παραστατικών θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Αμοιβές που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο μετά την Παρασκευή 03.12.2021και ώρα 14.00 δε θα συμπεριληφθούν στις βεβαιώσεις αποδοχών του οικονομικού έτους 2021.

Β) Υποβολή Προϋπολογισμών Έργων για το 2022

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να καταθέσετε στην υπηρεσία μας το συνολικό και τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε έργου σας για το 2022, μέχρι και την Παρασκευή 03.12.2021 και ώρα 14.00 (χρησιμοποιώντας από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ το Έντυπο 2 «Αίτηση Διαχείρισης Έργου» και συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία). Σας γνωρίζουμε ότι δε θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε δαπάνες για το οικονομικό έτος 2022 μέχρι την έγκριση των προϋπολογισμών από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ενώ σε περίπτωση μη κατάθεσης προϋπολογισμού δε θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε καθόλου δαπάνες.

Γ) Κατάθεση Νομικών Δεσμεύσεων Φυσικών Προσώπων (Συμβάσεις)

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι συμβάσεις τακτικού και έκτακτου προσωπικού, μπορούν να έχουν χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του έτους και να συνάπτονται για το συνολικό τους ποσό και για τη συνολική διάρκειά τους, έως και τη λήξη του έργου.

Για το σκοπό αυτό παρακαλείστε να συμπληρώσετε για κάθε σύμβαση το σχετικό Έντυπο 19 (αναφέροντας τόσο τα συνολικά στοιχεία, όσο και τα επιμέρους -ανά έτος δαπάνη) και να τα καταθέσετε στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ έως τις 03.12.2021, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις που έχετε κάνει για το συνολικό και τον ετήσιο προϋπολογισμό των έργων σας.

Με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που διανύουμε παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν άμεση ανταπόκρισή σας.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ