ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Ενημέρωση για ενέργειες και καταληκτικές προθεσμίες

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Νοεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55                                        Αθήνα, 05 /11/2020

Πληροφορίες:  Κων/να Κατσιμπρινάκη                                     Αρ. Πρωτ: 31937

Τηλέφωνο: 210 5294865, 210 5294920

Fax: 210 5294873

e-mail: elke@aua.gr

Προς: Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

 

Θέμα: Ενημέρωση για ενέργειες και καταληκτικές προθεσμίες

 

Α) Προθεσμία Υποβολής Δαπανών 2020

Παρακαλούμε να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ μέχρι και την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 14.00 τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων για προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ  που πραγματοποιήθηκαν για το έτος 2020 και να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι προκαταβολές προκειμένου να καταχωρηθούν μέσα στο τρέχον έτος.

Για τις τιμολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός Δεκεμβρίου 2020 η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ είναι η 21η/12/2020 καθώς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά παραστατικά με μεταγενέστερη ημερομηνία. Η εξόφληση των εν λόγω παραστατικών θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2021.

Αμοιβές που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο μετά την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 14.00 δεν θα συμπεριληφθούν στις βεβαιώσεις αποδοχών του οικονομικού έτους 2020.

 

Β) Υποβολή Προϋπολογισμών Έργων για το 2021

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να καταθέσετε στην υπηρεσία μας το συνολικό και τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε έργου σας για το 2021 μέχρι και την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 14.00  (χρησιμοποιώντας από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ το Έντυπο 2 «Αίτηση Διαχείρισης Έργου» και συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία). Σας γνωρίζουμε ότι  δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε δαπάνες για το οικονομικό έτος 2021 μέχρι την έγκριση των προϋπολογισμών από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ενώ σε περίπτωση μη κατάθεσης προϋπολογισμού δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε καθόλου δαπάνες.

 

 

Γ) Κατάθεση Νομικών Δεσμεύσεων Φυσικών Προσώπων (Συμβάσεις)

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι συμβάσεις τακτικού και έκτακτου προσωπικού, μπορούν να έχουν χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του έτους και να συνάπτονται για το συνολικό τους ποσό και για τη συνολική διάρκειά τους, έως και τη λήξη του έργου.

Για το σκοπό αυτό παρακαλείστε να συμπληρώσετε για κάθε σύμβαση το σχετικό Έντυπο 19 (αναφέροντας τόσο τα συνολικά στοιχεία, όσο και τα επιμέρους -ανά έτος δαπάνη) και να τα καταθέσετε στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ -εντός του 2020- λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις που έχετε κάνει για το συνολικό και τον ετήσιο προϋπολογισμό των έργων σας.

 

Με δεδομένες τις δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που διανύουμε παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν άμεση ανταπόκρισή σας.

 

Το παρόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά και με την ένδειξη all users

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Δ.

Αντιπρύτανης Έρευνας & διά Βίου Εκπ/σης

 

Καθ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΜΟΔΥ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ