ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Ενημέρωση για ενέργειες και καταληκτικές προθεσμίες

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55                                    Αθήνα, 12/11/2019

Πληροφορίες:  Κων/να Κατσιμπρινάκη                                     Αρ. Πρωτ: 31945

Τηλέφωνο: 210 5294865, 210 5294920

Fax: 210 5294873

e-mail: elke@aua.gr

Προς: Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Θέμα: Ενημέρωση για ενέργειες και καταληκτικές προθεσμίες

Α) Προθεσμία Υποβολής Δαπανών 2019

Παρακαλούμε να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ μέχρι και τη Δευτέρα 02/12/2019 και ώρα 14.00 τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων για προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ  που πραγματοποιήθηκαν για το έτος 2019 και να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι προκαταβολές προκειμένου να καταχωρηθούν μέσα στο τρέχον έτος.

Για τις τιμολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός Δεκεμβρίου 2019 η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ είναι η 20η/12/2019 καθώς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά παραστατικά με μεταγενέστερη ημερομηνία. Η εξόφληση των εν λόγω παραστατικών θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2020.

Αμοιβές που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο μετά τη Δευτέρα 02/12/2019 και ώρα 14.00 δεν θα συμπεριληφθούν στις βεβαιώσεις αποδοχών του οικονομικού έτους 2019.

Β) Υποβολή Προϋπολογισμών Έργων για το 2020

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να καταθέσετε στην υπηρεσία μας το συνολικό και τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε έργου σας για το 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 02/12/2019 και ώρα 14.00  (χρησιμοποιώντας από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ το Έντυπο 2 «Αίτηση Διαχείρισης Έργου» και συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία). Σας γνωρίζουμε ότι  δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε δαπάνες για το οικονομικό έτος 2020 μέχρι την έγκριση των προϋπολογισμών από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ενώ σε περίπτωση μη κατάθεσης προϋπολογισμού δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε καθόλου δαπάνες.

Γ) Κατάθεση Νομικών Δεσμεύσεων Φυσικών Προσώπων (Συμβάσεις)

Σας ενημερώνουμε ότι οι συμβάσεις τακτικού και έκτακτου προσωπικού, από 01/01/2020, θα μπορούν να έχουν χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του έτους και μπορούν να συνάπτονται πλέον για το συνολικό τους ποσό και για τη συνολική διάρκειά τους έως και τη λήξη του έργου.

Για το σκοπό αυτό παρακαλείστε να συμπληρώσετε για κάθε σύμβαση το σχετικό Έντυπο 19 (αναφέροντας τόσο τα συνολικά στοιχεία, όσο και τα επιμέρους -ανά έτος δαπάνη) και να τα καταθέσετε στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ -εντός του 2019- λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις που έχετε κάνει για το συνολικό και τον ετήσιο προϋπολογισμό των έργων σας.

 

Το παρόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά και με την ένδειξη all users

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Δ.

Αντιπρύτανης Έρευνας & διά Βίου Εκπ/σης

 Καθ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΔΥ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ