ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Επείγον: Ορισμός Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπευθύνου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Δεκεμβρίου 2018

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018, για κάθε πρόγραμμα/έργο που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, θα πρέπει να οριστεί αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρο 56 ορίζει τα εξής:

  1. Ο επιστημονικός υπεύθυνος (ΕΥ) ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του. Με απόφασή της, η Επιτροπή Ερευνών μπορεί να ορίζει αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο.
  2. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισμού έργου ή προγράμματος απαιτείται έγγραφο τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου προς τον ΠΜΟΔΥ, σύμφωνα με το άρθρο 62.
  3. Για την πληρωμή δαπανών του έργου/προγράμματος, ο επιστημονικός υπεύθυνος υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα πληρωμής που συνοδεύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών.
  4. Αν η δαπάνη δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του ΕΥ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι:

-για την πληρωμή κάθε δαπάνης θα πρέπει να έχει προηγηθεί προηγούμενη εντολή του επιστημονικού υπευθύνου και

-ο ν. 4270/2014 έχει καθιερώσει το ασυμβίβαστο μεταξύ εντολέα και υπολόγου (δηλαδή, αποδέκτη και διαχειριστή δημόσιου χρήματος),

θα πρέπει να οριστεί αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος.

Ο ορισμός του αναπληρωτή επιστημονικού υπευθύνου είναι απαραίτητος για τα αιτήματα που θα αφορούν τον ίδιο τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου (πχ. περιπτώσεις υπογραφής σύμβασής του, μετακίνησής του, χορήγηση προκαταβολής, κλπ.). Επομένως, για τις περιπτώσεις αυτές που υπόλογος δημόσιου χρήματος θα είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος, το προηγούμενο αίτημα προς τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ για την συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει να γίνεται από τον αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο.

Ως εκ τούτου, καλείστε να αποστείλετε στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ επιστολή με την οποία θα εισηγείσθε αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε έργο του οποίου προΐστασθε επιστημονικά. Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται, ο τίτλος και ο κωδικός του έργου όπως επίσης το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του αναπληρωτή επιστημονικού υπευθύνου. Ο αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στην ερευνητική ομάδα του έργου, θα πρέπει ωστόσο να πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Ε.Ε.Δ. του ΕΛΚΕ σχετικά με τη δυνατότητα ορισμού των μελών ΔΕΠ και Ε.ΔΙ.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέση επιστημονικού υπευθύνου ερευνητικού έργου/προγράμματος. Ειδικά για τους Ε.ΔΙ.Π. ισχύουν τα παρακάτω:

α. Να έχει παρέλθει διάστημα τριών (3) ετών από το διορισμό τους στο ΓΠΑ.

β. Να έχει παρέλθει διάστημα τριών (3) ετών από τη λήψη της διδακτορικής τους διατριβής.

γ. Να έχουν συμμετάσχει ήδη επιτυχώς σε ερευνητικό έργο που έχει υλοποιηθεί από τον Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ.

Σημειώνεται ότι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη ανταπόκρισή σας στο ζήτημα θα συμβάλει στην άμεση έγκριση των Αποφάσεων από την Επιτροπή Ερευνών και συνεπώς στην απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων σας αναφορικά με την εποπτεία των έργων και την αποφυγή ασυμβίβαστου. Ο ΕΛΚΕ θα επανέλθει με νεότερη λεπτομερή ανακοίνωση σχετικά με τις περιπτώσεις και τα Έντυπα για τα οποία απαιτείται η υπογραφή του Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπεύθυνου.

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ