ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Αυγούστου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΓΠΑ αναρτήθηκαν τα κάτωθι έντυπα:

Έντυπο 47: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Έντυπο 48: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

 

Σας επισημαίνουμε ότι για την δημοσίευση Πρόσκλησης τόσο για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, όσο και για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζεται η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ, απαιτείται να προηγηθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης. Η Απόφαση αυτή προκύπτει μετά από Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης (Έντυπο 19) του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου που πρέπει να κατατεθεί στη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

 

Εκ της ΜΟΔΥ ΓΠΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ