ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Νέες διαδικασίες απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4782/ 2021 από 1 Ιουνίου 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2021

Ο πρόσφατος νόμος 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α 36) τροποποίησε σε πολλά σημεία το νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ)».

Σε ορισμένα σημεία, η νομοθεσία ήδη εφαρμόζεται από τις 9.3.2021, οπότε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολλές διατάξεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1.6.2021. Στις νέες αυτές διατάξεις συμπεριλαμβάνονται και οι διατάξεις για τις απευθείας αναθέσεις για την προμήθεια ειδών, υπηρεσιών και μελετών.

Με το νόμο 4782/2021 το ποσό των απευθείας αναθέσεων αυξάνεται από τις 20.000,00 στις 30.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), ενώ δημιουργείται μια νέα κατηγορία δαπανών: οι δαπάνες έως 2.500,00 ευρώ. 

  1. Εάν η κατηγορία δαπάνης είναι έως 2.500,00 € (άνευ ΦΠΑ):

οι πληρωμές θα εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται έκδοση πράξης ανάθεσης από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

  • Εάν η κατηγορία δαπάνης είναι από 2.500,01 € έως 30.000,00 € (άνευ ΦΠΑ):

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος συμπληρώνει το Έντυπο 18Α «ΑΙΤΗΜΑ για ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  (για δαπάνες από 2.500,01 έως 30.000,00 πλέον ΦΠΑ) και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και το υποβάλλει στο πρωτόκολλο ΕΛΚΕ του ΓΠΑ.

Το έντυπο αυτό:

– θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία των υποψηφίων προμηθευτών στους οποίους απευθύνεται (τουλάχιστον δύο (2) προμηθευτές για όλες τις δαπάνες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία).

– αναρτάται από την υπηρεσία στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Μετά την ανάρτηση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., αποστέλλονται οι προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών στον ΕΥ, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία μετά την ανάρτηση του εντύπου Ε18Α στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Βάσει των προσφορών που θα υποβληθούν, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος συντάσσει το Έντυπο 18Β «ΑΙΤΗΜΑ για ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (για δαπάνες αξίας από 2.500,01 έως 30.000,00 πλέον ΦΠΑ)», τις επισυνάπτει σε αυτό και το υποβάλλει στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Από την παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία, εξαιρείται η κατηγορία δαπάνης  εξόδων λοιπών δημοσιεύσεων (λογιστικός κωδικός 64.09.99) και οι συμμετοχές σε συνέδρια (εντάσσονται στον λογιστικό κωδικό 64.98.00).

Η υπογραφή συμφωνητικού είναι υποχρεωτική για κάθε προμήθεια ειδών/ παροχή υπηρεσιών, η οποία εντάσσεται σε κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) άνευ ΦΠΑ.

Η παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών αφορά σε όλες τις δαπάνες της κατηγορίας από 2.500,01 € έως 30.000,00 € (άνευ ΦΠΑ), πιστοποιείται με το Έντυπο 21Α (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), το οποίο υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και συνοδεύει το Έντυπο 10 (ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ).

Στο δικτυακό τόπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν αναρτηθεί τα νέα έντυπα (Ε18Α, Ε18Β, Ε21Α) σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ