ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Ορισμός Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών, Παραλαβής και Αξιολόγησης Υποψηφίων σε Πρόσκληση

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Ιουνίου 2018

Προς Επιστημονικούς Υπεύθυνους Έργων ΕΛΚΕ

 

Στο πλαίσιο των έργων που υλοποιείτε ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι υπάρχει η ανάγκη να οριστούν Επιτροπές Διαγωνισμού και Παραλαβής για την διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και Επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφίων που καταθέτουν πρόταση, στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η σύνθεση των Επιτροπών πρέπει να αποτελείται από 3 τακτικά (εκ των οποίων το 1 να ορίζεται ως Πρόεδρος) και 3 αναπληρωματικά μέλη που να τα αναπληρώνουν διαφορετικά μεταξύ τους εκ των οποίων το ένα να είναι Πρόεδρος.

Οι ανωτέρω επιτροπές έχουν θητεία καθόλη την διάρκεια του έργου με αρμοδιότητες:

 

 

Σύμφωνα με το άρ. 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

  1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.

 

Σύμφωνα με το άρ. 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού – Αποδοχές» του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

δ. οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του Πανεπιστημίου, όπως Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικό προσωπικό και συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και να αποστείλετε το επισυναπτόμενο έγγραφο (ΕΝΤΥΠΟ 38) ηλεκτρονικά στα email: olga.defingou@aua.gr και elke@aua.gr, ώστε να οριστούν οι εν λόγω επιτροπές από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

 

Συνημμένα: Ενημερωτικό Σημείωμα, ΕΝΤΥΠΟ 38

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ