ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Παρακολούθηση διαγνωστικού ελέγχου υπόχρεων απασχολούμενων στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Νοεμβρίου 2021

Το παρόν αφορά: α) τους απασχολούμενους σε έργα του ΕΛΚΕ με οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας και β) τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των έργων-προγραμμάτων.

Σε συνέχεια της με αρ. 70/26.10.2021 Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΓΠΑ με θέμα «Έγκριση εισήγησης σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού» που προέκυψε κατόπιν της Απόφασης της ΕΕΔ (συν. 34η/2021) με αρ. πρωτ. 9106/11.10.2021 και των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων του ΥπΕσ με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού– Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου»,

προβλέπονται τα παρακάτω αναφορικά με τους απασχολούμενους σε έργα/προγράμματα του ΕΛΚΕ:

1. Η εφαρμογή των προβλέψεων της ΚΥΑ 55570/12-09-2021/ (Β’ 4207) για την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) ή για την εξαίρεση από τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου λόγω πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, παρακολουθείται ως ακολούθως:

-Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου ή εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση απασχόλησης που παρέχουν εργασία ή υπηρεσίες με φυσική παρουσία στους χώρους της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ, παρακολουθούνται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ.

-Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου ή εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση απασχόλησης που παρέχουν εργασία ή υπηρεσίες με φυσική παρουσία στα επιμέρους έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου από τον ΕΛΚΕ, παρακολουθούνται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.

2. Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ υποχρεούται στην κατάρτιση λίστας φυσικών προσώπων υπόχρεων σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, (όσοι υποχρεούνται σε PCR ή rapid test) και λίστας εξαιρούμενων από τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (πιστοποιητικά εμβολιασμού ή πιστοποιητικά νόσησης). Αρμόδιος για την κατάρτιση της λίστας ορίζεται ο κος Αρ. Γιανναρέλης, υπεύθυνος ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ για τον ΕΛΚΕ.

3. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης δε συμμορφώνονται με τις ως άνω διατάξεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, ή εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σε περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω. Ως εκ τούτου, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως και αμελητί τον ΕΛΚΕ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω των συνεργατών που απασχολούνται στα έργα τους, το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη μη συμμόρφωση.

Περαιτέρω διευκρινίζονται τα εξής:

  • Ο υπόχρεος μπορεί να εκδώσει τη βεβαίωση διενέργειας rapid test από την πλατφόρμα gov.gr και στον εξής σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiosearnetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19. Η εναλλακτική δυνατότητα επίδειξης βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, ισχύει μόνο μέχρι την καταχώριση του αποτελέσματος από τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο στο Μητρώο Ασθενών COVID-19.
  • Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης ισχύει για μία εβδομάδα και ανάλογα με την αρχική ημερομηνία διενέργειάς του επαναλαμβάνεται περιοδικώς.
  • Υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στην εγκύκλιο αρ. 60 – 13 /9/2021: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530, σημείο Β.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.
  • Οι υπόχρεοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τα ως άνω πιστοποιητικά και στους Διευθυντές των εργαστηρίων στα οποία συμμετέχουν, εφόσον τους ζητηθεί.
  • Στις ως άνω εγκυκλίους προβλέπεται η υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων των υπαλλήλων σε πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου για την οποία αναμένονται σχετικές οδηγίες.

Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ