ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Παρέμβαση ΙΙ -Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

Βρείτε στο συνημμένο το Συμπληρωματικό Προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Παπαστάθη Κ. (210-5294919, kpapastathis@aua.gr).

 

Συνημμένο: Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ