ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση φυσικού προσώπου: Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας για την προστασία του περιβάλλοντος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Ιουλίου 2017

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» (Κωδ. ΕΛΚΕ 330243) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου και με Επιστημον. Υπεύθ. τον Καθηγητή Γεώργιο Παπαδούλη (του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 18 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 21.834 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας για την προστασία του περιβάλλοντος
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Εκπόνηση έρευνας για την ανάπτυξη στρατηγικού πλαισίου-οδηγού ενεργοποίησης κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στο νησί του Αγίου Ευστρατίου
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Στρατηγικό πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών για την ενεργοποίηση κοινωνικής καινοτομίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος σε προστατευόμενες περιοχές με έμφαση στον Άγιο Ευστράτιο, που θα περιλαμβάνει:

 • Τεκμηρίωση σκοπιμότητας εφαρμογής δράσεων κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για το περιβάλλον
 • Κατευθυντήριες γραμμές ενεργοποίησης κοινωνικής καινοτομίας για το περιβάλλον σε προστατευόμενες περιοχές σε επίπεδο: (1)Ενεργοποίησης-κινητοποίησης τοπικού πληθυσμού, (2) Ενίσχυσης κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και (3) Θεσμικής στήριξης
 • Έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων και εξειδίκευση εφαρμογής στον Άγιο Ευστράτιο
 • Πρότυπα εντύπων επιχειρησιακής εφαρμογής
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργου και συγκεκριμένα εμπειρία σε:

 • Στρατηγικό και αναπτυξιακό σχεδιασμού νησιωτικών περιοχών
 • Επιχειρηματικότητα, κοινωνική ένταξη και οικονομία νησιωτικών περιοχών
 • Γνώση 2 ξένων γλωσσών του Ευρωπαϊκού χώρου εκ των οποίων τη μία τουλάχιστον άριστα
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ 10/07/2017 και ώρα 14:00
α/α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 Αίτηση
2 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
2 Αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα προσόντα που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα. Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα
4 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
Α) το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι,
Β) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
Γ) ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,
Δ) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών,
Ε) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,
ΣΤ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,
Ζ) ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή τους γίνει αποδεκτή,
Η) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης.
α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
3 Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού νησιωτικών περιοχών 0-45%
4 Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, κοινωνικής ένταξης και οικονομίας σε νησιωτικές περιοχές. 0-40%
5 Άριστη γνώση μίας Ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας 0-10%
7 Καλή γνώση μίας Ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας 0-5%

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
 2. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 4. Ο/η υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο υποψηφίων θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός πτυχίου.
 6. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης και Ενστάσεων των δικαιολογητικών συμμετοχής και της βαθμολογίας των προσόντων και κριτηρίων των υποψηφίων ορίστηκαν ως κάτωθι:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Παπαδούλης Γεώργιος, Καθηγητής Γιαννακού Ιωάννης, Αν. Καθηγητής
Περδίκης Διονύσιος, Επ. Καθηγητής Καβαλλιεράτος Νικόλαος, Επ. Καθηγητής
Τσαγκαράκης Αντώνιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Πάνου Ελένη, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1. Αθανασοπούλου Ευαγ., ΙΔΑΧ ΓΠΑ 1. Τσιολάκη Βασιλ. , Υπάλληλος ΕΛΚΕ
2. Παπαστάθης Κ., Υπάλληλος ΕΛΚΕ 2. Χουλιάρα Καλ. , Υπάλληλος ΕΛΚΕ
3. Πολυχρονίδης Π., Υπάλληλος ΕΛΚΕ 3. Μάλλιος Ευάγ. Εξωτερ. Συνεργ. ΕΛΚΕ ΓΠΑ
 1. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999).
 2. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ έχοντας εξωτερικά την ένδειξη:
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
  ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6073/23-06-2017

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Αντώνιο Τσαγκαράκη (τηλ. 210-5294578, email atsagarakis@aua.gr) και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ (τηλ. 210 5294926, email: olga.defingou@aua.gr)

Συννημένα:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ