ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (αρ. πρωτ. 3377/09-03-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Μαρτίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 2 Απριλίου 2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #125.000,00#€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «ΜΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και κωδικό ΕΛΚΕ 06.0101, το οποίο χρηματοδοτείται από το RUTGERS, The State University of New Jersey.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 02/04/2018 και ώρα 14:00.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV): 45223820-0

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ), με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.

Παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στα κατάλληλα τεύχη του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα www.elke.aua.gr και µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήµατος 55278).

Συνημμένο:

Πρόσκληση αρ. πρωτ. 3377/09-03-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ