ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 12812/20.12.2017 Μία (1) θέση διοικητικής υποστήριξης του γραφείου Πρακτικής Άσκησης

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Ιανουαρίου 2018

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 64 παρ. 3 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017)) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Κωδ. ΕΛΚΕ 87.0002) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και με Επιστημον. Υπεύθ. τον κ. Ιωάννη Παπαδάκη (Επίκουρο Καθηγητή Εργ. Δενδροκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 2 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο μερικής απασχόλησης με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό #4.000,00# Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Συνημμένο:

Πρόσκληση αρ. πρωτ. 12812/20-12-2017

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ