ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΗΔΕ) ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΠΑ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Μαρτίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20 Μαρτίου 2019

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΓΠΑ), λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του ν. 4521/2018 (Α 38) και την με αρ. πρωτ. 5427/04-03-2019/8ης Συνεδρίας απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να θέσουν υποψηφιότητα για:

  • Μια (1) θέση τακτικού μέλους που να προέρχεται εκτός ΓΠΑ
  • Τρεις (3) θέσεις αναπληρωματικών μελών από το ΓΠΑ μελών ΔΕΠ
  • Δύο (2) θέσεις αναπληρωματικών μελών που να προέρχονται εκτός ΓΠΑ

για τη σύσταση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).

Πρόσκληση αρ. πρωτ. 5438/04-03-2019

Αίτηση Υποψηφιότητας Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 5438/04-03-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ