ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 9224/13.06.2018 Στελέχους ΕΛΚΕ ΓΠΑ για τη Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΛΚΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Ιουνίου 2018

Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει μία (1) θέση Στελέχους ΕΛΚΕ ΓΠΑ για τη Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΛΚΕ ΓΠΑ που θα απασχοληθεί για τις ανάγκες του έργου: «Λειτουργικότητα Ερευνητικών Προγραμμάτων στο ΓΠΑ» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Συνημμένο:

Πρόσκληση αρ. πρωτ. 9224/13-06-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ