ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 8450/04.06.2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης Διαμεσολαβητή

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διαμεσολαβητή (έκτακτο προσωπικό) στο πλαίσιο του Έργου (03) «Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης στην Αττική» της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15 έως 18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009755 με Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μ. Παπαφωτίου, Καθηγήτρια που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Συνημμένο:

Πρόσκληση αρ. πρωτ. 8450/04-06-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ