ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 13510/10.09.2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης Διαχειριστή/τριας Έργου (Project Manager)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Σεπ 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Σεπ 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία (“Climate Change in Agriculture / CLICHA”, 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)» με Κωδικό ΕΛΚΕ 94.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Ιωσήφ Μπιζέλη (Καθηγητής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Συνημμένο:

Πρόσκληση αρ. πρωτ. 13510/10-09-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ