ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 8444/04.06.2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης Γεωπόνου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιούνιος 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20 Ιούνιος 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γεωπόνου (έκτακτο προσωπικό) στο πλαίσιο του Έργου (03) «Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης στην Αττική» της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15 έως 18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009755 με Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μ. Παπαφωτίου, Καθηγήτρια που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Συνημμένο:

Πρόσκληση αρ. πρωτ. 8444/04-06-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ