ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 8298/01.06.2018 Στελέχους ΕΛΚΕ ΓΠΑ για τη Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Ιουνίου 2018

Ακυρώνεται η κάτωθι πρόσκληση, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 8694/07-06-2018/20ή Συνεδρία απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης   

Στο πλαίσιο του έργου: «Λειτουργικότητα Ερευνητικών Προγραμμάτων στο ΓΠΑ» με Κωδ. ΕΛΚΕ 20.0001 και με Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Αναπλ. Καθηγητή, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προτίθεται να απασχολήσει  έκτακτο προσωπικό, μίας (1) θέσης Στελέχους ΕΛΚΕ ΓΠΑ για τη Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο του έργου: «Λειτουργικότητα Ερευνητικών Προγραμμάτων στο ΓΠΑ» με Κωδ. ΕΛΚΕ 20.0001, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Συνημμένο:

 

Πρόσκληση αρ. πρωτ. 8298/01-06-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ