ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 2910/01.03.2018 μίας (1) θέσης Δασολόγου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Μαρτίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19 Μαρτίου 2018

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 64 παρ. 3 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «LIFE ΠAPKO ANΔPOY – ΔIATHPHΣH TΩN EIΔΩN KAI OIKOTOΠΩN ΠPOTEPAIOTHTAΣ THΣ ΠPOΣTATEYOMENHΣ ΠEPIOXHΣ THΣ ANΔPOY ΠOY ENΣΩMATΩNEI KOINΩNIKΟOIKONOMIKOYΣ ΠPOBΛHMATΙΣΜΟΥΣ» (“Conservation of priority species and habitats of Andros Island protected area integrating socioeconomic considerations”, LIFE16 NAT/GR/000606) (Κωδικό ΕΛΚΕ 08.0077), το οποίο χρηματοδοτείται από την EE και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Ζερβάκη (Αναπλ. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΠΑ), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως τις 31/12/2018 (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως εννέα χιλιάδες ευρώ #9.000,00#€ (συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων και των δαπανών μετακίνησης και διαμονής στην Άνδρο), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Συνημμένο:

Πρόσκληση αρ. πρωτ. 2910/01-03-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ