ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση φυσικού προσώπου: Ένας Βιολόγος μεταδιδάκτορας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2017

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 64 παρ. 3 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017))στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Πολυτροφική Υδατοκαλλιέργεια για Αποτελεσματικότητα και Προστασία του Περιβάλλοντος – Integrated Multi Trophic Aquaculture for EFFiciency and Environmental ConservaTion (IMTA-EFFECT, Id 976)» (Κωδ. ΕΛΚΕ 61.0001) που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ (COFASP – ERANETS) και με Επιστημον. Υπεύθ. την κα Ελένη Μήλιου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό #18.000,00#€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ Ένας (1) Βιολόγος μεταδιδάκτορας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αναλύσεις θρεπτικών στοιχείων σε θαλασσινό νερό (νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία, φωσφορικά) και χημικής σύστασης (πρωτεΐνες, λίπος, λιπαρά οξέα, τέφρα, υγρασία) βιολογικού υλικού (τροφές, ψάρια, φύκη). Συμμετοχή στη στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων και στη συγγραφή παραδοτέων, ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Έως 14 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1. Έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις εκτροφής διαφορετικών ειδών σε σύστημα IMTA με τη χρήση καλλιέργειας Ulva.
2. Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της Ulva στα θρεπτικά συστατικά, τα αέρια (O2, CO2) και τις ροές ενέργειας σε σύστημα IMTA.
3. Έκθεση σχετικά με την ποιότητα των ιχθυοτροφών, την περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και λιπαρά οξέα και τα επίπεδα τοξικότητας σε βιοφίλμ και νερό και τη χημική σύσταση της Ulva και του λαβρακιού.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι διπλωματούχος Βιολογίας ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Ο/Η υποψήφιος/α να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σε γνωστικό αντικείμενο Βιολογίας από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργου και συγκεκριμένα εμπειρία σε:

-Διαπιστευμένο Εργαστήριο κατά ISOEN17025 για αναλύσεις ποιότητας
-Ευρωπαϊκά Προγράμματα που σχετίζονται με Υδατοκαλλιέργειες

 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 • Δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)
 • Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας (Γ1/C1)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ 27/11/2017 και ώρα 14:00
α/α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 Αίτηση
2 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
2 Αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα προσόντα που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα. Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα
4 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
Α) το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι,
Β) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
Γ) ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,
Δ) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών,
Ε) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,
ΣΤ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,
Ζ) ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή τους γίνει αποδεκτή,
Η) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης.
5 Επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν τα συνεκτιμώμενα προσόντα
α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Διδακτορικό Δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο Βιολογίας, από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 30%
2 Επαγγελματική εμπειρία σε Διαπιστευμένο Εργαστήριο κατά ISO 17025 για αναλύσεις ποιότητας 25%
3 Επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που σχετίζονται με Υδατοκαλλιέργειες 10%
3 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) 15 %
4 Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας (Γ1/C1) 10 %
5 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 5%
6 Δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια 5%

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
 2. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 4. Ο/η υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο υποψηφίων θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός πτυχίου.
 6. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης και Ενστάσεων των δικαιολογητικών συμμετοχής και της βαθμολογίας των προσόντων και κριτηρίων των υποψηφίων ορίστηκαν ως κάτωθι:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1. Μήλιου Ελένη, Αν. Καθ. ΓΠΑ 1. Τσιπλάκου Ελένη, Επίκ. Καθ. ΓΠΑ
2. Χαδιώ Στυλιανή, Καθ. ΓΠΑ 2. Παππάς Αθανάσιος, Επίκ. Καθ. ΓΠΑ
3. Καρακατσούλη Ναυσικά, Αν. Καθ. ΓΠΑ 3. Ζωίδης Ευάγγελος, Επίκ. Καθ. ΓΠΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1. Μάλλιος Β., Συνεργάτης ΕΛΚΕ ΓΠΑ 1. Καραβίτης Χ., Επίκ. Καθηγητής ΓΠΑ
2. Χαρουτουνιάν Σ., Καθηγητής ΓΠΑ 2. Τσαγκαράκης Α., ΕΔΙΠ ΓΠΑ
3. Τραυλός Η., Επίκ. Καθηγητής ΓΠΑ 3. Δριχούτης Α., Επίκ. Καθηγητής ΓΠΑ
 1. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999).
 2. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ έχοντας εξωτερικά την ένδειξη:
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
  ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10646/10-11-2017

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται σε κ./κα Ε. Μήλιου, Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, (τηλ. 2105294405, email: elenmi@aua.gr) και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ (τηλ. 2105294926, email: olga.defingou@aua.gr)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΥΤΑΝΗ

Συννημένα:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ