ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 11735/01.12.2017 Μία (1) θέση για τη διαχείριση οικονομικών και διοικητικών θεμάτων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Δεκεμβρίου 2017

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 64 παρ. 3 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «LIFE ΠAPKO ANΔPOY – ΔIATHPHΣH TΩN EIΔΩN KAI OIKOTOΠΩN ΠPOTEPAIOTHTAΣ THΣ ΠPOΣTATEYOMENHΣ ΠEPIOXHΣ THΣ ANΔPOY ΠOY ENΣΩMATΩNEI KOINΩNIKΟOIKONOMIKOYΣ ΠPOBΛHMATΙΣΜΟΥΣ» (“Conservation of priority species and habitats of Andros Island protected area integrating socioeconomic considerations”, LIFE16 NAT/GR/000606) (Κωδικό ΕΛΚΕ 08.0077), το οποίο χρηματοδοτείται από την EE και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Ζερβάκη (Αναπλ. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΠΑ), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 12 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό #10.500,00#€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Συνημμένο: Πρόσκληση 11735/01.12.2017

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ