ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας Πρόσκλησης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα 15005/09-10-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Οκτωβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Νοεμβρίου 2018

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ΓΠΑ αποφασίζει και εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15005/19-10-2018 μέχρι την Παρασκευή 09/11/2018, δεδομένου ότι η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ παρέμεινε κλειστή από 25/10 έως και 05/11/2018, λόγω κατάληψης.

 

Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει τη δημοσίευση πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα απασχόλησης προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρότυπο Έξυπνο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Ασφάλειας Φρέσκων Προϊόντων Πουλερικών (QAPP)» με Κωδικό MIS: 5030743 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 255.0743 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθ. Γεώργιο – Ιωάννη Νυχά, που υλοποιείτε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04344).

Επισυνάπτεται: Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 15005/09-10-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ