ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή 17105/26-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Δεκεμβρίου 2018

Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή απασχόλησης προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση της απόβλητης γλυκερόλης της βιομηχανίας βιοντίζελ μέσω βιοδιυλιστηρίων μικροφυκών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας» με Κωδικό MIS: 5031805 και Κωδικό ΕΛΚΕ: 272.1805 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», που που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02142).

Επισυνάπτεται: Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 17105/26-11-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ