ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Χημικού Μηχανικού με αρ. πρωτ. 14701/11-05-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Μαΐου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26 Μαΐου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Χημικού Μηχανικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναπτύσσοντας τις δυνατότητες των φιλικών προς το περιβάλλον βιοδιασπώμενων συσκευασιών – Unlocking the potential of Sustainable BiodegradabLe Packaging – USABLE Packaging» με GA Νumber 836884 Κωδικό ΕΛΚΕ 08.0100 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Μπριασούλη, Ομότ. Καθηγητή, που υλοποιείται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο «H2020-BBI-JTI-2018» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 14701/11-05-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ